Μη προσμέτρηση απουσιών

Η ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 και κυρίως τα άρθρα 23-29 περιγράφουν τα θέματα που αφορούν τη φοίτηση και την μη-προσμέτρηση απουσιών. Κυρίως το Άρθρο 24 “Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης”, περιγράφει...