Ημερήσιο αρχείο: 1 Ιουνίου, 2020

0

Εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2020-2021

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για...

0

Συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Σμήματου τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά...