Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2021

(Εγκύκλιος της Στρατολογικής υπηρεσίας)

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2021 (Γεννηθέντων το Έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2000 (ανήκοντες στην’ κλάση 2021) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες προξενικές αρχές, από 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Μαρτίου 2018.

2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω πληρεξούσιου.

3. Για τη διευκόλυνση των στρατευσίμων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας (δηλαδή όσων είναι γραμμένοι σε μητρώο αρρένων Δήμου του Παραρτήματος «Α» ή σε μητρώο αρρένων Δήμου ή Κοινότητας άλλης Περιφέρειας της Χώρας, πλην όμως διαμένουν στους Δήμους του Παραρτήματος «Α»), οι οποίοι θα επιλέξουν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας και όχι σε ΚΕΠ, κοινοποιείται πρόγραμμα παρουσίασης τους, ως Παράρτημα «Α».

4. Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για τα εξής:

α. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με την Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.

β. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα, καθόσον η αναγραφή των κατωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναιυποχρεωτική :
(1) Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή το ελληνικό Διαβατήριο τους ή, εφόσον στερούνται αυτών, Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.
(2) Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
(3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr.

γ. Επιπρόσθετα, για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής την διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του (e-mail).

δ. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratoloqia.gr), υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης
της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

ε. Όσοι έχουν προβλπυατα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

στ. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν στην Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratoloqia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας τον Στρατολογικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

ζ. Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:
(1) Ενός (1) μήνα πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
(2) Δύο (2) μηνών πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου Απογραφής.
(3) Τριών (3) μηνών πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

5. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας, να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει.ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

6. Οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενο του να καταστεί έγκαιρα γνωστό με οττοιονδήποτε, κατά την κρίση τους, πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο.

7. Προς τούτο παρακαλούμε και για τα εξής:

α. Το Υπουργείο Εσωτερικών, η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής / Τμήμα Ιθαγένειας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων και οι Δήμοι, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως το ανακοινοποιήσουν στα ΚΕΠ αρμοδιότητας τους.

β. Ομοίως, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Α’ Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης Αθηνών, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Διά Βίου Μάθησης και ο ΟΑΕΔ όπως
το ανακοινοποιήσουν στα σχολεία, σχολές, ΙΕΚ αρμοδιότητας τους (κρατικά και ιδιωτικά) και να συστήσουν στους προϊσταμένους αυτών όπως ενημερώσουν τους μαθητές – σπουδαστές τους για την υποχρέωση τους, ώστε οι τελευταίοι να αποφύγουν τυχόν συνέπειες.

Παράρτημα Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 (ΚΛΑΣΗΣ 2021) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Ή
ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 2 – ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥΦ –
ΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 08:00 – 14:00)

………………………………..

Ζωγράφου

05 Φεβ 2018  ΔΕΥΤΕΡΑ                    Α – Μ
06 Φεβ 2018 ΤΡΙΤΗ                          Ν – Ω

……………………………….

Παράρτημα Β

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ 2021
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

1. Από την 2 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 31 Μαρτίου 2018, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2000 (κλάσης 2021) υποχρεούνται να παρουσιασθούν στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής τους Στρατολογική Υπηρεσία για την ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής από το προσωπικό της Υπηρεσίας. Η ηλεκτρονική κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2. Όσοι διαμένουν στους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικού -Αργυρούπολης (Δημοτική Ενότητα Αργυρούπολης), Βάρης – Βούλας -Βουλιαγμένης (Δημοτική Ενότητα Βάρης), Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
(Δημοτική Ενότητα Βούλας), Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης), Βύρωνα, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δάφνης – Υμηττού (Δημοτική Ενότητα Δάφνης), Ελληνικού – Αργυρούπολης (Δημοτική Ενότητα Ελληνικού), Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου (Δημοτική
Ενότητα Μοσχάτου), Νέας Σμύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας), Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας), Παλαιού Φαλήρου, Μοσχάτου – Ταύρου (Δημοτική Ενότητα Ταύρου) και Δάφνης – Υμηττού (Δημοτική Ενότητα Υμηττού),
δύνανται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής, στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξαρτήτως προγράμματος προσέλευσης αλλά εντός του χρονικού διαστήματος από 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 31 Μαρτίου 2018 ή στη Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής. Στη δεύτερη περίπτωση, η παρουσίασή τους θα γίνεται στο Στρατόπεδο «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ» στην περιοχή Ρουφ (είσοδος από την Πύλη της οδού Πέτρου Ράλλη 2), σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας κοινοποιούμε στο Παράρτημα «Α» και από ώρες 08:00 μέχρι14:00.

3. Κατά την παρουσίασή τους πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους, καθόσον η αναγραφή των κατωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική :
α. Το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή το ελληνικό Διαβατήριο τους ή, εφόσον στερούνται αυτών, Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.
β. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr.
δ. Εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

4. Η κατάθεση του,Δελτίου Απογραφής, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από
δημόσια αρχή.

5. Ειδικότερα οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού καταθέτουν το Δελτίο Απογραφής μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας που κατατάσσονται ή υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης τους ή λόγώ λήξης της νόμιμης παραμονής τους έξω από αυτές

6. Όσοι αρνούνται να γνωστοποιήσουν όλα τα στοιχεία του Δελτίου Απογραφής, θεωρείται ότι δεν το υπέβαλαν. Όσοι καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 01 Απριλίου 2018 μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και υπέχουν μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. Μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν Δελτίο Απογραφής, είτε το καταθέσουν είτε όχι και υπέχουν δίμηνη’πρόσθετη στρατΓωτική υποχρέωση. Όσοι δηλώσουν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία υπέχουν τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.

7. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής – Πέτρου Ράλλη 2, περιοχή Ρουφ, ΤΚ 11855, Αθήνα και στα τηλέφωνα 2131501702, -04, -05, -06, -09, και -12 καθώς και στα κατά τόπους ΚΕΠ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: